K. Y. İlkeleri Uyum Raporu

K. Y. İlkeleri Uyum Raporu

BÖLÜM 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyum düzeyine ilişkin değerlendirme ve tespitleriyle uyum düzeyinin kapsam ve nitelik itibarıyle geliştirilmesine yönelik düşünceleri aşağıda kapsamlı olarak sunulmuştur.

İstisnai nitelik arz eden henüz uygulanmayan prensiplerin de, bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamış olmakla birlikte, bir süreç dâhilinde uygulanması planlanmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 06/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 17. maddesi ve 3.1.2014 tarihli II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğine dayanılarak "Kurumsal Yönetim Tebliği" ile bazı Kurumsal Yönetim İlkeleri Borsa İstanbul’da (BİST) işlem gören şirketler için zorunlu hale getirilmiştir.Bu doğrultuda SPK’nın zorunlu olarak uygulanmasını öngördüğü hükümlere uyulması aynen kabul edilmiş, Tebliğler’de söz konusu diğer ilkelere uyum sağlanmasına yönelik çalışmalar tamamlanmıştır.

Ayrıca aşağıda yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporumuz, Şirketimizin www.ulkerbiskuvi.com.tr internet adresinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ
2.1. Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi

Pay sahipleriyle ilişkiler, Mali İşler Direktörlüğü bünyesinde yürütülmektedir. Söz konusu birim, pay sahibi ortaklarımızdan yazılı olarak ya da internet yoluyla yapılan başvuruları yanıtlamakla birlikte, yurtiçinde ve yurtdışında düzenlenen yatırımcı konferanslarına da katılmaktadır. Pay sahipleriyle ilişkiler birimiyle ilgili iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır:

 

İlhan Turan Usta
Mali İşler Direktörü
Davutpaşa Cad. No:10 34015 Topkapı/İstanbul
ilhan.usta@ulker.com.tr 
0212 567 68 00
Özgür Kalyoncu
Yatırımcı İlişkileri Müdürü
Kısıklı Mah. Ferah Cad. No: 1 B
Çamlıca Üsküdar/İstanbul
Ozgur.kalyoncu@ulker.com.tr
0 216 524 25 56

Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi, yerli ve yabancı yatırımcılarla toplantılar düzenlemenin yanı sıra yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen yatırımcı konferanslarına da katılmaktadır. Yatırımcı İlişkileri Birimi bu çerçevede yerli ve yabancı kurumsal yatırımcı ile görüşmektedir.

Hissedarlarla ilişkiler ise Mali İşler Direktörlüğü bünyesinde yürütülmektedir. Hissedarların bilgilendirilmesine yönelik BİST, SPK, ve MKK açıklamaları ve bu kurumlarla sürdürülen iletişim bu birim tarafından yürütülmektedir. Hissedarlarla, olağan ve olağanüstü genel kurullar dışında, gerekli oldukça proje bazında veya onlardan gelen talepler doğrultusunda da toplantılar düzenlenmektedir.

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Dönem içinde pay sahiplerimizden gelen yazılı ya da sözlü bilgi talepleri, ticari sır niteliğinde olmayan veya kamuya açıklanmamış bilgiler hariç olmak üzere karşılanmaktadır. Pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli olan bütün bilgiler yıllık faaliyet raporlarımızda, özel durum açıklamalarımızda ve bireysel talepler vasıtasıyla pay sahiplerimizin kullanımına sunulmaktadır. Aynı zamanda genel olarak www.ulkerbiskuvi.com.tr adreslerinde de gerekli bilgiler pay sahiplerinin kullanımına elektronik ortamda sunulmuştur.Esas Sözleşme’nin 20. Maddesinde Şirket denetimin usul ve esasları hakkında bilgi paylaşılmıştır. 2014 yılı içinde pay sahipleri tarafından yapılmış özel denetim talebi olmamıştır.

2.3. Genel Kurul Toplantıları

13.01.2011 tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 1527. maddesinde; anonim şirket genel kurullarına elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy vermenin, fizikî katılım ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğurduğu, genel kurullara elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sisteminin borsaya kote şirketler açısından zorunlu olduğu hükmüne bağlı olarak e-Genel Kurul fiziki Genel Kurul ile aynı tarihte ve paralel olarak yapılmaktadır.

27 Mart 2014 tarihinde 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmıştır.2013 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 342.000.000 TL’lik ödenmiş sermayenin yaklaşık %75’ini temsil eden pay sahiplerimizin katılımıyla Millet Caddesi No:186 Topkapı – İSTANBUL adresindeki Barcelo Eresin Topkapı Oteli’nde gerçekleştirilmiştir. Toplantıya menfaat sahipleri ve medyadan katılım olmamıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 3 Mart 2014 tarih ve 8519 sayılı nüshasında, günlük neşredilen Dünya Gazetesi 3 Mart 2014 tarihli baskılarında, Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.’nin www.ulkerbiskuvi.com.tr sitesinde ilân edilerek toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Yıllık faaliyet raporu dahil, mali tablo ve raporlar, kâr dağıtım önerisi, yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi, şirket denetçisinin sunulması, ihtiyaç duyulan Genel Kurul gündem maddeleriyle ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme dokümanı ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler Genel Kurul toplantısına davet için yapılan ilan tarihinden itibaren Şirketimizin merkez ve şubelerinde pay sahiplerimizin incelemelerine açık tutulmaktadır.

Genel Kurul toplantısında, gündemde yer alan konular tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılmakta; pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı verilmekte ve sağlıklı bir tartışma ortamı yaratılmaktadır.

Genel Kurul toplantısında dönem içinde yapılan bağış ve yardımların tutarları ayrı bir gündem maddesi olarak görüşülmüş ve ortaklara bilgi verilmiştir.Genel kurul toplantısı öncesinde gündem maddeleri, vekaletname örneği, bilgilendirme dökümanı, bilanço, kâr-zarar tabloları, bağımsız denetim raporu ve dipnotları, denetçi raporu, kar dağıtıma ilişkin yönetim kurulu kararı, yıllık faaliyet raporu ve bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin karar, hazır edilmek suretiyle toplantı tarihinden önce www.ulkerbiskuvi.com.tr internet sitesinde ilân edilip paydaşların bilgisine sunulmuştur.

2.4. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Esas sözleşmemiz uyarınca her pay bir oy hakkına sahiptir.

Şirket genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu’nun 1527. Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Şirketimiz sermayesinde pay grupları ve hisseler üzerinde herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Herhangi bir hissedarımızla Şirketimiz arasında karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır. Şirketimizde birikimli oy kullanma yöntemi uygulanmamaktadır.

Esas Sözleşmemizde 27. Madde’de belirtildiği üzere azınlık haklarının kullanılabilmesi için sermayeninyirmide birinin temsil olunması yeterlidir.

Esas Sözleşmemizde pay sahibi olmayan kişilerin temsilci olarak vekâleten oy kullanmasını engelleyenhükümler yer almamaktadır.

2.5. Kâr Payı Hakkı

SPK tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Yönetim Kurulumuz, aşağıda ifade edildiği şekilde bir kâr dağıtım politikası benimsemiştir. Buna göre;

Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile Esas Mukavelemizin kâr dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımı yapmaktadır. Kâr dağıtım politikası ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde öngörülen hususları içeren Yönetim Kurulu’nun yıllık kâr dağıtım önerisi faaliyet raporunda yer almakta, Genel Kurul’da ortakların onayına sunulmakta, ayrıca kâr dağıtım tarihçesi ve sermaye artırımlarına ilişkin detaylı bilgiler ile birlikte şirketimizin internet sitesinde kamuya duyurulmaktadır.

Şirketimiz kâr dağıtım politikasını Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Esas Mukavelemizde yer alan hükümler çerçevesinde, şirketin operasyonel performansı, mali durumu ve piyasa gelişmelerini gözetmek suretiyle benimsemiştir. 2012 mali yılı kazançlarından başlamak üzere Yönetim Kurulu önerisi ile Genel Kurul'un onayı ve bunlarca yapılabilecek değişiklilere ve Türkiye'de uygulanmakta olan mevzuata tabi olarak, şirketin nakit akışı gerekliliklerini de gözetmek kaydıyla her hesap yılı için net dağıtılabilir dönem karının asgari %70’i nakden kar payı olarak dağıtılacaktır.

Bu politika, ulusal ve küresel ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olması, gündemdeki projelerin ve şirketin finansal kaynaklarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilecektir.Kâr dağıtım politikası çerçevesinde, temettü ilgili hesap dönemi itibarıyle mevcut payların tümüne eşit olarak dağıtılır, herhangi bir imtiyaz uygulanmaz.Yine ana sözleşmemizde temettü avansı verilmesine ilişkin hüküm bulunmakta olup bugüne kadar bu yöntem kullanılmamıştır.

Şirketimizin kâr dağıtım politikası Genel Kurul’da pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Kâr dağıtım politikamız kamuya açıklanmış olup, Şirket internet sitesi ve faaliyet raporlarında da yer almaktadır.27.03.2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda  Tamamı olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere brüt 133.000.000,00 TL (net 113.050.000,00 TL)’nin esas sözleşmenin kar dağıtım maddesine göre dağıtılmasına; yine olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere 11.590.000,00 TL’nin ikinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılmasına, 2.113.921,99 TL çalışanlara dağıtılmasına, geçmiş yıllar karından 31.926.041,55 TL’nin olağanüstü yedeklere alınmasına, dağıtılacak karın tamamının nakit olarak verilmesine ve 7 Nisan 2014 tarihinden itibaren dağıtılmasına karar verilmiştir. 7 Nisan 2014 tarihinde dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

2.6. Payların Devri

28 Mart 2013 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda esas sözleşme tadilinin kabul edilmesi ile birlikte şirketimizde nama yazılı pay senedi bulunmamaktadır.

BÖLÜM III - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
3.1. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket internet sitesi Türkçe ve İngilizce olarak www.ulkerbiskuvi.com.tr adreslerinde yer almaktadır. Şirketimiz internet sitesinde pay sahiplerini bilgilendirme kapsamında aşağıdaki bilgiler yer almaktadır;

 • Ülker Bisküvi ve İştirakleri Hakkında Bilgiler
 • Şirket Vizyonu
 • Etik İlkeler
 • Yönetim Kurulu ve Yönetim Hakkında Bilgiler
 • Şirket Ortaklık Yapısı
 • Şirket Organizasyon Yapısı
 • Toplumsal Sorumluluk
 • Ticaret Sicili Bilgileri ve Şirket Künyesi
 • Şirket Ana Sözleşmesi
 • Mali Tablo ve Dipnotlar
 • Yıllık Faaliyet Raporları
 • Özel Durum Açıklamaları
 • Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu
 • Genel Kurul Bilgileri (Gündem, Tutanak, Hazirun Cetveli ve Vekaleten Oy Kullanma Formu)
 • Şirket Bilgilendirme Politikası
 • Komiteler
 • Gazete İlanları ve Duyurular (Genel Kurul İlanları vb.)
 • İçerden Öğrenenler Listesi
 • Derecelendirme Raporları
 • BİST’de Ülker (Hisse Senedine İlişkin Rasyo ve Grafik Bilgileri)
 • Takipçi analist listesi ve Yatırımcı Sunumları

3.2. Faaliyet Raporu

Şirketimizin faaliyet raporlarında, 03.01.2014 tarihli Seri: II-17.1 "Kurumsal Yönetim Tebliğ" Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere yer verilmektedir.

BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ
4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat ya da sözleşmeyle düzenlenmediği durumlarda menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve şirket olanakları ölçüsünde Şirket’in itibarı da gözetilerek korunur.

Ayrıca şirket çalışanlarına, şirket içi internet portalı ile sirküler ve duyurulara erişim imkanı sağlanmakta, bazı önemli duyurular e-posta yoluyla anında tüm çalışanlara iletilmektedir.

Menfaat sahiplerinin Şirket’in mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini, Kurumsal Yönetim

Komitesi veya Denetimden Sorumlu Komite ile iletişime geçmesini zorlaştırıcı herhangi bir uygulaması bulunmamaktadır. Söz konusu komitelere tüm menfaat sahipleri diledikleri iletişim yöntemi ile ulaşabilmektedir.

Şirket internet sitesi Türkçe ve İngilizce olarak www.ulkerbiskuvi.com.tr adreslerinde yer almaktadır. Şirketimiz internet sitesinde pay sahiplerini bilgilendirme kapsamında aşağıdaki bilgiler yer almaktadır;

4.2. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Ana sözleşmemize göre Yönetim Kurulu en az 7 üyeden oluşur ve bu üyeler ana sözleşmede yer alan hükümler doğrultusunda muhtelif hisse senedi sahiplerinin önerisiyle Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu 3’ü bağımsız üye olmak üzere 9 üyeden oluşmaktadır. Menfaat sahiplerinin yönetime katılması konusunda herhangi bir çalışma bulunmamaktadır.

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

İnsan kaynaklarının temel politikası, bugüne kadar yapılanları baz alıp insan kaynağına yapılacak iyileştirme ve geliştirme çabalarıyla yüksek performansa sahip bir takım oluşturmaktır. Şirketimizce benimsenen insan kaynakları politikası genel olarak Yıldız Holding’in benimsemiş olduğu politikalar olup bu politikalara www.ulkerbiskuvi.com.tr adreslerinde yer verilmektedir. Şirketimizin uyguladığı insan kaynakları politikasına ayrımcılık konusunda herhangi bir şikâyet olmamıştır.

BÖLÜM V - MENFAAT SAHİPLERİ
4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirketimizin bağlı olduğu Yıldız Holding’in sosyal sorumluluk etkinlikleri faaliyet raporumuzda ve www.ulkerbiskuvi.com.tr adreslerinde yer almaktadır. Şirketimiz Çevre, Spor, Eğitim ve Kamu Sağlığı’na saygılı ve destekleyici politikalar uygulamaya azami özeni göstermektedir.Etik Kurallar yine sitemizde ilgili bölümde yer almaktadır.

Şirketimiz, üretimin tüm aşamasında hizmet kalitesinin ve standardının sürekliliğini gözetir. Müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki bilgilerinin gizliliğine özen gösterilir. Müşteri memnuniyeti Şirketimizin temel prensipleri içinde yer almaktadır.

Ülker Bisküvi olarak, kuruluşumuzdan buyana kaliteli ve sağlıklı mal üreten, çalışanlarına saygılı, ortak ve hissedarlarının, tedarikçilerinin ve müşterilerinin hakkını gözeten, hukuka bağlı, toplum değerlerine önem veren, sosyal sorumluluk taşıyan, yöneticiler-çalışanlar-tedarikçiler-müşteriler arasında en üst düzeyde sevgi ve saygıya, işbirliğine, çalışma performansının yüksekliğine, dürüstlük, tutarlılık, güven ve sorumluluk prensiplerine dayalı yönetim esaslarını benimsemiş ve bu prensipleri geliştirmek çabasında olan bir şirketler topluluğunun üyesiyiz.

Yıldız Holding’in benimsemiş olduğu etik kurallar genel olarak tüm şirketlerde uygulanmakla birlikte Şirketimizin de dahil olduğu bu etik kurallar bilgilendirme politikası çerçevesinde kamuya açıklanmış olup www.ulkerbiskuvi.com.tr adreslerinde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.

BÖLÜM V - YÖNETİM KURULU
5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Yönetim Kurulumuz 3’ü bağımsız olmak üzere 9 üyeden oluşmaktadır.

Yönetim kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile belirlenmiş kriterlerin tamamını taşıyan ve görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip ġirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabilecek bağımsız üyeler bulunur.

Yönetim Kurulumuz 3’ü bağımsız olmak üzere 9 üyeden oluşmaktadır.


Adı Soyadı Unvanı İcracı Konumu Görev Süresi
Murat ÜLKER Yönetim Kurulu Başkanı İcracı Değil 27.03.2014-27.03.2017
Ali ÜLKER Yönetim Kurulu Başkan Vekili İcracı Değil 27.03.2014-27.03.2017
Ahmet ÖZOKUR Yönetim Kurulu Üyesi İcracı 27.03.2014-27.03.2017
Mehmet TÜTÜNCÜ(*) Yönetim Kurulu Üyesi İcracı 27.03.2014-27.03.2017
Mahmut Mahir KUŞÇULU Yönetim Kurulu Üyesi İcracı Değil 27.03.2014-27.03.2017
Cengiz SOLAKOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi İcracı Değil 27.03.2014-27.03.2017
Alain STRASSER Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye) İcracı Değil 27.03.2014-27.03.2017
Duran AKBULUT Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye) İcracı Değil 27.03.2014-27.03.2017
Ekrem PAKDEMİRLİ Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye) İcracı Değil 27.03.2014-27.03.2017

(*) Mehmet TÜTÜNCÜ 29.04.2014 Yönetim Kurlu kararı ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili seçilmiştir.

5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür aynı kişi değildir. Şirket’in Genel Müdür’ü Mehmet Tütüncü’dür.

Yönetim Kurulu’nda Ekrem PAKDEMİRLİ, Duran AKBULUT ve Alain STRASSER bağımsız üye sıfatıyla görev yapmaktadır.

Yönetim Kurulu’na üç adet bağımsız yönetim kurulu üye adaylarını ve adayların bağımsızlık kriterlerini taşıdığına ilişkin rapor sunulmuştur. Sunulan adaylar 27.03.2014 tarihinde yapılan Şirket 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda bağımsız yönetim kurulu adaylarının üyelikleri oy birliği ile kabul edilmiştir.

Yönetim Kurulu üyeleri arasında kadın üye bulunmamaktadır.

Murat Ülker- Yönetim Kurulu Başkanı
Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Murat Ülker, 1982 yılında çalışma yaşamına başladı. Evli ve üç çocuk babası olan Murat Ülker, İngilizce ve Almanca biliyor; yelken sporunun yanı sıra ailesiyle seyahat etmekten hoşlanıyor.

Ali Ülker- Yönetim Kurulu Üyesi
1969 yılında doğan Ali Ülker, evli ve üç çocuk babasıdır. İngilizce ve Almanca biliyor. Ali Ülker basketbol ve bilardo oynamaktan, balık avlamaktan, sinemaya gitmekten ve kitap okumaktan hoşlanıyor.

Mehmet Tütüncü- Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Tütüncü, 2005 yılında Gıda ve İçecek Grubu Başkanı olmuştur. 2009 Ekim ayından itibaren Sakız ve Şekerleme şirketleri, Gıda Grubu’na dahil olmuştur. 1958 yılında doğmuş olan Mehmet Tütüncü, evli ve 3 çocuk babasıdır.Seyahat etmekten, el yapımı küçük kutular biriktirmekten hoşlanmaktadır.

Ahmet ÖZOKUR-Yönetim Kurulu Üyesi
2005 yılında Datateknik Genel Müdürlüğü’ne getirilen Özokur aynı yıl Datateknik Bilişim Grubu’nun Üst Düzey Yöneticisi (CEO) olmuştur. 4 Ocak 2010 tarihinde Sağlam Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ Genel Müdür’lüğü görevine getirilmiştir. Su sporlarına ilgi duyan Ahmet Özokur, evli ve 1 çocuk babasıdır.

5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Mahmut Mahir KUŞCULU - Yönetim Kurulu Üyesi
İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun olan Kuşculu, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi'nde tamamladıktan sonra ABD'de pazarlama konusunda yüksek lisans yaptı. 1982 yılında Kutaş Dış Ticaret ve Pazarlama A.Ş.'yi ve 1985'te Erdem Dış Ticaret A.Ş.'yi kurarak bu şirketlerin yönetiminde ve idaresinde bulundu. 20 yıldan bu yana İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Sanayi Odası Meslek Komitelerinde görev alan Kuşculu, İstanbul Sanayi Odası Meclis Üyeliğini de 13 yıldır sürdürmektedir. Kuşculu, evli ve iki çocuk babasıdır.

Cengiz SOLAKOĞLU - Yönetim Kurulu Üyesi
Aralıksız 37 yıl Koç Topluluğunda çalışan Solakoğlu, 60 yaş uygulaması nedeniyle emekliye ayrıldı. 1907 Fenerbahçe Derneği ve Eğitim Gönülleri Vakfı'nın kurucuları arasında yer alan Solakoğlu, Ekonomist Dergisi tarafından 2003 yılının Sivil Toplum Önderi seçildi. Solakoğlu, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Duran Akbulut - Yönetim Kurulu Üyesi(Bağımsız)
1937 yılında Sivas’ın Suşehri kazasında doğdu.İlk ve orta öğrenimini Sivas "Suşehri’nde" tamamlayarak, İstanbul’a geldi. Duran Akbulut evli ve iki erkek çocuk babasıdır.

Prof Dr. Ekrem Pakdemirli - Yönetim Kurulu Üyesi(Bağımsız)
1939 yılında İzmir’de doğdu. ODTÜ Makine Mühendisliği'ni bitirdi. Aynı okulda Master derecesi aldı. Londra Imperial College Üniversitesi'nde doktorasını tamamladı. 2003-2008 yılları arasında Bilkent ve Başkent Üniversitelerinde öğretim üyeliğiyapmış olup,2008 yılından bu yana da İstanbul Ticaret Üniversitesi üniversitesinde Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Albaraka Türk’te Yönetim Kurulu Üyeliği yapmakta olan Ekrem PAKDEMİRLİ’nin bugüne kadar 500'den fazla makalesi ve 11 kitabı yayınlanmıştır.Evli ve beş çocuk babasıdır.

Alain STRASSER - Yönetim Kurulu Üyesi(Bağımsız)
1947 yılında doğdu.1964 yılında matematik ve felsefe bölümünden mezun oldu. 1982 yılında temizlik ürünlerinde uzmanlaşmış Tambrands firmasına geçen Alain Strasser bu firmada sırasıyla Fransa Satış ve Pazarlama Direktörlüğü (1982-1983), Fransa Genel Müdürlüğü (1983-1987), İngiltere Genel Müdürlüğü (1987-1989), Avrupa Grup Başkan Yardımcılığı (1990-1993) Uluslarası Başkanlık (1993-1994) ve görevlerini icra etti.

5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerin ortak "bağımsızlık beyanı" aşağıda sunulmaktadır.


BAĞIMSIZLIK BEYANI

"Ülker Bisküvi Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu’nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında, 9 Ağustos 2012 tarihli Olağanüstü Genel Kurul’da "bağımsız üye" sıfatı ile seçilmiş bulunmaktayım. Bu kapsamda;

Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurulmamış olduğunu,

Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmamış ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olduğumu,

Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmadığımı,

Sermayede sahip olduğum payın oranının %1’den fazla olmadığını ve bu payların imtiyazlı olmadığını,

Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabildiğimi, beyan ederim. "


Yönetim kurulu üyesinin Şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesi, grup içi ve grup dışı ayrımı yapılmak suretiyle seçiminin görüşüldüğü genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulur.;

Adı Soyadı Unvanı Şirket Dışı Görevi
Murat ÜLKER Yönetim Kurulu Başkanı Grup içi şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı
Ali ÜLKER Yönetim Kurulu Başkan Vekili Grup içi şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı
Ahmet ÖZOKUR Yönetim Kurulu Üyesi Grup içi şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı
Mehmet TÜTÜNCÜ(*) Yönetim Kurulu Üyesi Grup içi şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı
Mahmut Mahir KUŞÇULU Yönetim Kurulu Üyesi Grup içi şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı
Cengiz SOLAKOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi Grup içi şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı
Alain STRASSER Yönetim Kurulu Üyesi Grup içi şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı
Duran AKBULUT Yönetim Kurulu Üyesi Grup içi şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı
Ekrem PAKDEMİRLİ Yönetim Kurulu Üyesi Grup içi şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı

Ayrıca bir komite ihdas edilmemiştir. Aday Gösterme Komitesi görevleri Kurumsal Yönetim Komitesince yürütülmektedir.

5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulumuz 2014 yılı Ocak – Mart dönemi içinde 3 adet toplantı gerçekleştirmiştir. Toplantı tarihinin tüm üyelerimizin katılımına olanak sağlayacak şekilde tespit edilmesine özen gösterilmektedir. Yönetim Kurulumuz düzenli olarak, şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanmaktadır.

Yönetim Kurulu şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe ayda bir defa toplanır. Başkanın veya üyelerden 1/3’ünün lüzum görmesi ile de Yönetim Kurulunun ayrıca toplanması gerekir. Yönetim Kurulu toplantıları şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde yapılabileceği gibi Yönetim Kurulu kararı ile başka bir şehirde de yapılabilir. Yönetim Kurulu üyeleri kendi aralarında verecekleri bir kararla vazife taksimi yapıp yapmayacaklarını tespit ederler.

Toplantı gününden en az 7 gün önce toplantı çağrısının yapılması, çağrının gündemi içermesi ve çağrıya gündemle ilgili evrakların eklenmesi gereklidir.

Yönetim Kurulu üyelerinin toplantıya bizzat katılmaları esastır. Toplantılara uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle katılabilinir. Toplantıya katılamayan, ancak görüşlerini yazılı olarak bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur.

Yönetim Kurulu görüşme ve kararlarının karar defterine bağlanacak toplantı tutanağına geçirilmesi ve toplantıya katılanlar tarafından imzalanması zorunludur. Olumsuz oy kullanan üyelerin gerekçelerini de belirterek tutanağı imzalamaları gerekir. Toplantı tutanakları ve ilgili belgeler ile bunlara ilişkin yazışmalar Yönetim Kurulu Sekretaryası tarafından düzenli olarak arşivlenir. Yönetim Kurulu üyelerinin en az yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır ve kararlarını katılan üyelerin oyçokluğu ile verir. Oyların eşitliği halinde oylanan konu ertesi toplantı gündemine alınır; bu toplantıda da oyçokluğu sağlanamazsa öneri reddolunmuş sayılır. Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin konum ve görev alanlarına bakılmaksızın bir oy hakkı vardır.

5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumluluklarından www.ulkerbiskuvi.com.tr adreslerinde yer alan Şirket Ana Sözleşmesi’nde açıkça bahsedilmektedir.

Yönetim Kurulumuz yetkilerini, görevini tam olarak yerine getirilebilmesini teminen ihtiyaç duyulan her türlü bilgiye sahip bir şekilde, basiretli biçimde ve iyi niyet kuralları çerçevesinde kullanmaktadır.

2014 yılı faaliyet dönemi içinde yapılan toplantılarda Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhinde farklı görüş açıklanmamıştır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin onayına sunulan ilişkili taraf işlemleri ile önemli nitelikte işlemler olmamıştır.

Kamuyla paylaşılması gereken konulara ilişkin önemli kararlar, toplantı bitiminden sonra hemen kamuya açıklanmaktadır.

5.3. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Denetim Komitesi:
Şirket bünyesinde 22.05.2006 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile kurulmuş olan Denetim Komitesi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: X, No: 22 sayılı tebliği uyarınca 05.08.2008 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile yeniden düzenlenmiştir. Denetim Komitesi, finansal ve operasyonel faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde gözetilmesini teminen görev yapmaktadır. Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapan komitenin amacı Şirketin muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin denetimi ile kamuya açıklanmasının ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini sağlamaktır. Bu komite yılda dörtten az olmamak üzere gerek gördükçe toplanmaktadır. Denetim Komitesinin 06.05.2014 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla değiştirilen yapısı aşağıda verilmiştir:


Adı Soyadı Unvanı Şirketle İlişkisi
Duran AKBULUT Komite Başkanı Grup içi şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı
Ekrem PAKDEMRLİ Komite Üyesi Grup içi şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı

5.3. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Kurumsal Yönetim Komitesi:
Şirket bünyesinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği doğrultusunda 05.08.2008 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur. Komite, Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapmaktadır. Bu komite yılda üçten az olmamak üzere gerek gördükçe toplanmaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesinin 06.05.2014 tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla değiştirilen yapısı aşağıda verilmiştir:


Adı Soyadı Unvanı Şirketle İlişkisi
Duran AKBULUT Komite Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
Alain STRASSER Komite Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
Hafize Nurtaç ZİYAL Komite Üyesi M&A İş Geliştirme ve Yatırımcı İlişkileri Genel Müdürü
Özgür KALYONCU Komite Üyesi Yatırımcı İlişkileri Müdürü

Risk Komitesi:
Şirket bünyesinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Şirket Ana Sözleşmesi doğrultusunda Risk Komitesi kurulmuştur. Komite, Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapmakta olup, gerek gördükçe toplanmaktadır. 06.05.2014 tarihinde Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilen yeni yapısı aşağıdadır.


Adı Soyadı Unvanı Şirketle İlişkisi
Ekrem PAKDEMRLİ Komite Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
Alain STRASSER Komite Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

Bir bağımsız üye birden çok komitede görev alabilmekte ancak sadece bir komitede başkan seçilebilmektedir. Yönetim Kurulu; bağımsız üyeyi, kurumsal yönetim ilkeleri kapsamında komitelerin yapısı gereği birden çok komiteye üye olarak seçebilmektedir.

5.4. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketimizin risk yönetimine ilişkin faaliyetleri Risk Komitesi tarafından yürütülmektedir. Ayrıca Şirketimiz, ana ortağı Yıldız Holding A.Ş.'nin denetim birimleri ve bağımsız denetim kuruluşu tarafından da düzenli olarak denetlenmektedir. Bu denetimden elde edilen bulgular Denetimden Sorumlu Komite üyeleriyle birlikte diğer Yönetim Kurulu üyelerine bildirilir. Şirketimizin iş akışları, prosedürleri, çalışanlarımızın yetki ve sorumlulukları risk yönetimi çerçevesinde kontrol altına alınmış ve sürekli bir denetime tabi hale getirilmiştir.

5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirketin misyon ve vizyonu ile stratejik hedefleri

Şirketimiz ve Yıldız Holding’e bağlı tüm şirketler “Her insanın, hangi ülkede yaşarsa yaşasın, güzel bir çocukluk geçirme hakkına sahip olduğu inancı” ile kurulmuştur. Ülker Bisküvi’nin vizyonu, özellikle unlu mamullerde, tüketicinin en çok tercih ettiği marka konumunu daha da güçlendirerek sürdürmek ve dünya pazarlarında gelecek 10 yıl içerisinde ilk 5 firma arasında yer almaktır.

Yıldız Holding’in ve Şirketimizin kamuya açıklanmış vizyonu ve misyonu www.ulker.com.tr ve www.ulkerbiskuvi.com.tr adreslerinde yer almaktadır.

5.6. Mali Haklar

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri, Genel Kurul tarafından Şirket’in mali durumuna göre her biri için ayrı ayrı tespit edilir. Genel Kurul’da alınan karara istinaden bir sonraki olağan Genel Kurula kadar Mahmut Mahir KUŞCULU, Cengiz SOLAKOĞLU, Duran AKBULUT, Ekrem PAKDEMİRLİ ve Alain STRASSER’e net 4.000 TL ücret ödenmesi ve Şirket içerisinde oluşturulan komitelerde görev alan yönetim kurulu üyelerine bu görevlerden dolayı herhangi bir ücret ödenmemesine karar verilmiştir.

Dönem içinde hiçbir yönetim kurulu üyesine ve yöneticiye borç verilmemiş, doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.

Üst yönetim ve Yönetim Kuruluna sağlanacak menfaatlere ilişkin Genel Kurulca kabul edilen ücretlendirme prensipleri www.ulkerbiskuvi.com.tr adresinde detaylı olarak yer almaktadır.