Gazete İlanları ve Duyurular

Gazete İlanları ve Duyurular

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet

Sayın Pay Sahiplerimiz, Şirketimizin Yönetim Kurulu Tarafından aşağıdaki gündemde belirtilen, Şirketimizin Birlik Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.(Ticaret Sicili: Ankara/88642), Fresh Cake Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.(Ticaret Sicili: İstanbul/2029-8) ve İdeal Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.(Ticaret Sicili: İstanbul/379265)’leri ile birleşmesi işlemlerine ilişkin hususları görüşmek ve karara bağlamak üzere, şirketimizin pay sahiplerinin 23.12.2011 - Cuma günü saat 15:00’de şirket merkezi olan “Davutpaşa Caddesi No:10 Topkapı Zeytinburnu – İSTANBUL” adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na çağrılmasına karar verilmiştir.

Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun 294 nolu Genel Mektubunda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu’nun Geçici 6. maddesi hükmü gereğince, sadece hisse senetlerini kaydileştiren ve Genel Kurul toplantısı öncesinde “Genel Kurul Blokaj Mektubu”nu ibraz eden ortaklarımızın Genel Kurul’a katılıp ortaklık haklarını kullanmaları mümkün olabilecektir. Bu nedenle Genel Kurula katılmak isteyen hissedarlarımızın, sahip oldukları hisse senetlerini adlarına Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde bloke yaptırarak, blokaj mektuplarını 23.12.2011 Genel Kurul tarihini kapsayacak şekilde düzenlettirmeleri gerekmektedir.


Toplantıya vekil vasıtasıyla katılacak hissedarlarımızın, ekteki vekaletnameyi imzası noterce onaylanmış şekilde düzenlettirmeleri, söz konusu vekaletnamelere ek olarak sahip oldukları hisse senetlerini gösterir blokaj mektuplarını vekil vasıtasıyla ibrazını temin etmeleri gerekmektedir.

Toplantıya vekil vasıtasıyla katılacak hissedarlarımızın, ekteki vekaletnameyi imzası noterce onaylanmış şekilde düzenlettirmeleri, söz konusu vekaletnamelere ek olarak sahip oldukları hisse senetlerini gösterir blokaj mektuplarını vekil vasıtasıyla ibrazını temin etmeleri gerekmektedir. Birleşme işlemlerine esas teşkil eden 30.09.2011 tarihli Bilanço ve Gelir Tablosu ile Taahhütname, SPK izin yazısı, Devir Yoluyla Birleşme Sözleşmesi ve birleşme ile ilgili diğer belgeler toplantı tarihinden itibaren 15 gün önce Şirket Merkezinde hissedarlarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır. Toplantıya (bizzat veya vekil vasıtasıyla) katılmayı düşünen hissedarlarımızın en geç 16 Aralık 2011 Cuma günü mesai bitimine kadar, sahip oldukları hisse senetlerini gösterir blokaj yazılarıyla Şirketimizin Mali İşler Bölümü’ne müracaat ederek giriş kartı almaları gerekmektedir. Hissedarlarımızın bilgilerine arz olunur. Saygılarımızla,

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

  • Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
  • 2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanı’nca imzalanması hususunda yetki verilmesi.
  • 3. Birleşmeye esas alınan 30.09.2011 tarihli bilanço ve gelir tablosunun ve sair belgelerin okunması ve müzakere edilerek onaya sunulması.
  • 4. T.C. Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 28.10.2011 tarih ve 2011/399 D. İş sayılı kararı kapsamında düzenlenen 14.11.2011 tarihli Bilirkişi Raporunda yer alan hususlar esas alınarak, Ankara Ticaret Sicil Memurluğu’nda 88642 sicil numarası ile kayıtlı olan Birlik Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş., İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu’nda 2029-8 sicil numarası ile kayıtlı olan Fresh Cake Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu’nda 379265 sicil numarası ile kayıtlı olan İdeal Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Türk Ticaret Kanunu’nun 451. maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 18,19 ve 20. maddeleri hükümleri ve ayrıca; T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun B.02.6.SPK .0.13.00-105.01.03.01-2000/10567 sayılı 18.11.2011 tarihli yazısı ile beyan ettiği 17.11.2011 tarih ve 38/1027 sayılı kararındaki olumlu görüşleriyle Sermaye Piyasası Kurulu’nun seri: I No:31 sayılı tebliği hükümleri çerçevesinde şirketimiz tarafından devralınması ve buna ilişkin olarak anılan şirketlerle müştereken imzalanan Devir Yoluyla Birleşme Sözleşmesi’nin okunması, müzakeresi ve tasdiki hususunda onaya sunulması.
  • 5. Bilirkişi Raporunda belirtilen görüş çerçevesinde; birleşme dolayısıyla şirketin sermayesinde bir değişiklik yapılmasına gerek olmadığı ve buna bağlı olarak Şirket Ana Sözleşmesinde herhangi bir değişikliğin yapılmasına da lüzum olmadığı hususlarının müzakere edilmesi ve karara bağlanması.
  • 6. Dilekler ve kapanış.

VEKALETNAME
ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.. (Ticaret Sicil No: İstanbul/41603)

Genel Kurul Başkanlığı’na
Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.’nin Birlik Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.(Ticaret Sicili: Ankara/88642), Fresh Cake Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.(Ticaret Sicili: İstanbul/2029-8) ve İdeal Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.(Ticaret Sicili: İstanbul/379265)’leri ile birleşmesi işlemlerini görüşmek üzere 23.12.2011 tarihinde Cuma günü, saat 15:00’de “Davutpaşa Caddesi No:10 Topkapı Zeytinburnu – İSTANBUL” adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni/bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ………………………….. (TC:……………………)’ı vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

* a- Vekil, tüm gündem maddeleri için kendi görüşleri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
* b- Vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddesi için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır)

* c- Vekil, şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
* d- Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır)

Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır)
B) Ortağın Sahip Olduğu Hisse Senedinin :

* a- Tertip ve serisi :
* b- Numarası :
* c- Adet-Nominal değeri :
* d- Oyda imtiyazı olup-olmadığı :
* e- Hamiline/nama yazılı olduğu :

C) Ortağın Adı Soyadı veya Unvanı :

* İmzası :
* Adresi :

NOT: (A) bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.