Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme Politikası

Kamuyu aydınlatmaya yönelik olarak her pay sahibinin ve menfaat sahiplerinin şirket gelişmelerini eşit ve tarafsız bir şekilde takip edebilmesine olanak sağlamak üzere şeffaflık ve doğruluk üzerine kurulmuş bir bilgilendirme politikası oluşturulmuştur.

Şirket, kamuyu aydınlatma konusunda Sermaye Piyasası Mevzuatına; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) düzenlemelerine uyar. Ayrıca, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin şirket bünyesinde hayata geçirilmesine özen gösterir.

Bilgilendirme politikasını yönetim kurulu hazırlar ve kamuya açıklar. Bilgilendirme Politikasının takibinden, gözden geçirilmesinden ve geliştirilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulunu, Denetim Komitesini, Genel Müdürü ve Mali işlerden sorumlu birimi “Bilgilendirme Politikası”nı içeren konularda bilgilendirir.

Yatırımcı İlişkileri Birimi bilgilendirme politikasını gözetmek ve takip etmekle sorumludur.
Şirket bilgilendirme politikası çerçevesinde bilgi verilecek menfaat sahipleri ve kuruluşlar şunlardır;

 • Mevcut Yatırımcılar
 • Potansiyel Yatırımcılar
 • Menfaat sahipleri
 • Düzenleyici kuruluşlar
 • Kamuoyu

Bilgilendirme Araçları:

Bilgilendirme politikası aşağıda yer alan araçlar vasıtasıyla gerçekleştirilir.

 • Web sitesi
 • Faaliyet raporu
 • Yatırımcılara yönelik toplantılar

 • Özel Durum Açıklama Formu (İMKB)
 • Medya ve basın açıklamaları
 • Ticaret Sicili Gazetesi, diğer gazeteler
 • Haber kanalları (Reuters, AP, Bloomberg, Foreks vs. )
 • Elektronik posta vs gibi iletişim araçları
 • Telefon, Faks vs.

Sorumluluk:

Yapılacak bildirimlerden sorumlu olacak kişi ve birimler aşağıda yer almaktadır:

 • Yönetim Kurulu
 • Denetim Komitesi
 • Kurumsal Yönetim Komitesi
 • Genel Müdür
 • Mali İşler Müdürü

Bilgilendirme Kapsamındaki Konular:

Yapılacak bilgilendirmeler aşağıda yer alan hususları kapsar:

 • Yıllık faaliyet raporu, mali tablolar ve dipnotları, bağımsız denetim raporu ve kar dağıtım politikası internet sitesi ve diğer dağıtım organları vasıtasıyla yatırımcılara, kamuya, menfaat sahiplerine ve düzenleyici kuruluşlara zamanında ve doğru bir şekilde ulaştırılır.
 • Yatırımcılara, kreditörlere, analistlere ve pay sahiplerine yönelik olarak yatırımcıları bilgilendirme amaçlı toplantılar, road showlar, analist toplantıları düzenlenir. Bu toplantılara Yönetim Kurulu üyeleri, genel müdür, mali işler yöneticisi, Yatırımcı İlişkileri Birimi ve denetçiler katılır. Bu toplantılar yılda en az 1 veya 2 kez mali tabloların açıklanmasından sonra düzenlenir.

 • Genel kurula ilişkin her türlü bilgi genel kuruldan en az 3 hafta önce şirket merkezi ve şubelerinden kamuya açık tutulur ve internet ile kamuya duyurulur.
 • Her 3,6,9,12 aylık dönemlerde mali tablolar ve bağımsız denetim raporu internet yolu ile kamuya duyurulur.
 • SPK Seri:VIII, No:54 “Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği” ile belirlenen özel durumların gerçekleşmesi durumunda bu konuya ilişkin özel durum açıklamaları İMKB’ye gönderilir.
 • Yönetim Kurulu üyelerinin basın ile yapacağı görüşmeler Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından planlanır ve organize edilir. Şirketin hisse senedi değerini önemli ölçüde etkileyebilecek konular söz konusu olduğunda, Basın görüşmeleri Yönetim Kurulu üyelerinin ortak kararı alınarak ve Yatırımcı İlişkileri Biriminin bilgisi dahilinde yapılır.
 • İçeriden öğrenen kişilere ilişkin olarak şirket bünyesinde yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gözönünde bulundurularak bir “insider trading (içeriden alınan bilgilerin ticareti) politikası” oluşturulur.

Bu politika doğrultusunda şirketin ticari sırlarının güvenliği ve korunması esas alındığında uyulması gereken yükümlülükler şu şekildedir:

 • Ticari sır kapsamına giren bilgilerin yetkili olmayan kişilere açıklanılmasından kaçınılması
 • Bu bilgilere sahipken, mal alım-satımı ve ticaretinin yapılması veya şirket dışında olan herhangi bir kişiye alım-satım tavsiyeleri verilmesinden kaçınılması
 • İnternet sitelerinde chat yolu ile bu bilgileri içeren tartışmalar yapılmasından kaçınılması
 • Bu bilgiler doğrultusunda kişisel kazanca veya şirket dışından herhangi bir insanın kazancına sebep olabilecek davranışlardan kaçınılması

Şirket içerisinde “insider trading politikası” oluşturulduktan sonra değişen koşullar gözlemlenerek periyodik olarak bu politika gözden geçirilir ve güncellenir.

 • Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerini uygulayıp uygulamadığına ilişkin beyanına; uygulayamadığı konularda bu hususlara ve gerekçelerine yıllık faaliyet raporunda ve internet sitesinde yer verir.

 • Şirket Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan kar dağıtım politikası kamuya açıklanır. Bu politika Genel Kurul’da pay sahiplerinin bilgisine sunulur ve faaliyet raporunda da yer alır.
 • Şirket; özel durum açıklamaları haricinde, şirket aleyhine açılmış, sonuçlanmış veya sürmekte olan herhangi bir dava, alınmış ceza vs. gibi durumlar mevcut ise, bu açıklamanın hangi ölçüde, ne hızda ve hangi yetkili kişi/kişiler tarafından yapılacağına ilişkin kamuyu bilgilendirir.

Bilgi Vermeye Yetkili Kişiler:

Yukarıda yer alan kamuya yapılan açıklamalar dışında talep edilen bilgilerle ilgili olarak açıklama yapmaya yetkili kişiler bilgi talebinin düzeyine göre Grup Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Genel Müdür, Mali İşler Müdürü veya Pay Sahibi İlişkileri Birimi tarafından yazılı veya sözlü olmak üzere cevaplandırılır. Bu kişiler dışında kalan diğer çalışanlar soru taleplerini cevaplamaya yetkili değildir. Bilgilendirmede eşitsizliğin engellenmesi için kamuya yapılacak her türlü bilgilendirme eşzamanlı ve tek elden yapılır.

Web Sitesi:

Şirket, kamunun aydınlatılmasında web sitesini etkin olarak kullanır. Şirketin web sitesinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği 2. Bölüm 1.11.5’te web sitesinde yer alması istenen bilgiler şirket web sitesinde bulundurulur ve sürekli olarak güncellenir.

Şirketin Web Sitesinde yer alan açıklamalar, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine geçmez. Şirket kamuya yapılan açıklamaları web sitesinde de Türkçe ve/veya İngilizce olmak üzere yayınlar.

Açıklama Yapma Yasağı:

Şirket yanlış ve yetkisiz bilgilendirmeyi önlemek için, her üç ayda bir ara ve yıllık hesap döneminin bittiği ayı takip eden ayın 15’inden itibaren mali tablo ve dipnotlarının kamuya açıklandığı günden bir iş günü sonrasına kadar geçen süre zarfında kamuya henüz açıklanmamış bu bilgilere ilişkin açıklama yapmaktan kaçınır. Bu süre içerisinde şirketin açıklanmamış finansal bilgilerine ilişkin görüş bildirilmez, tartışma yapılmaz, bunlara ilişkin sorulan sorulara gizlilik ilkesi dahilinde kabul edilerek cevap verilmez.